HOD:
Dr. Alapure Ramakant
HOD:
Dr. Sunil D. Deshmukh
HOD:
Dr. Varsha Deshmukh
HOD:
Dr. D.V. Mulay
HOD:
Dr. Hemant R. Kokandakar
HOD:
Dr. Aditi M. Lingayat
HOD:
Dr. Balaji K. Shewalkar
HOD:
Dr. Bokankar Deepak
HOD:
Dr Maruti Pote
HOD:
Dr. Khadilkar